ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Οργανισµός IRIS έχει ως αντικείµενο την διενέργεια ελέγχων και τη χορήγηση πιστοποιητικών, µε σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων βιολογικής γεωργίας και με σκοπό την πιστοποίηση κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων.

Βασική αρχή και δέσμευση του IRIS, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους του, είναι να παρέχει στους πελάτες του υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές και τυποποιητικές απαιτήσεις, χωρίς διακρίσεις, με υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ακεραιότητα.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση του IRIS:

• Δεσμεύεται για την συνεχή ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) και την αποδοτικότητά του, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 17065:2012 καθώς και τους σχετικούς Κανονισμούς του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

• Εφαρμόζει διαδικασίες πιστοποίησης προϊόντων σύμφωνα µε τεκμηριωμένες και επικυρωμένες μεθόδους και εσωτερικούς κανονισμούς.

• Εξασφαλίζει την ανεξαρτησία, αξιοπιστία, αμεροληψία και ακεραιότητα κάθε απόφασης πιστοποίησης.

• Εξασφαλίζει την πρόσληψη με υψηλά κριτήρια και τη διάθεση προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών με εμπειρία, τεχνική και επιστημονική επάρκεια.

• Διασφαλίζει την ανεξαρτησία, αμεροληψία, ακεραιότητα και την εχεμύθεια τόσο της Διοίκησης, όσο και του προσωπικού και συνεργατών του, καθώς και την ασφάλεια δεδομένων και στοιχείων πελατών του.

• Ανασκοπεί την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών του και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.

• Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, καθώς και σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από τη Διοίκηση του IRIS.

• Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος.

• Διαθέτει στελέχη με επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία και επενδύει στη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευσή τους προκειμένου αυτοί να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.

01-03-2016

Η Γενική Διευθύντρια IRIS

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

2810 360715 - 7
info@irisbio.gr