ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με  την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, για να μπορούν αγροτικά προϊόντα πολυετών καλλιεργειών (π.χ. ελιά) να πιστοποιηθούν ως Βιολογικά, θα πρέπει να παρέλθει μεταβατική περίοδος τουλάχιστον τριών δωδεκαμήνων από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την πρώτη «βιολογική» συγκομιδή. Το πρώτο πιστοποιητικό «Προϊόντος υπό μετατροπή στη βιολογική γεωργία» εκδίδεται με το πέρας του πρώτου δωδεκαμήνου ένταξης του/των τεμαχίου/ων και ανανεώνεται στο τέλος κάθε δωδεκαμήνου, μέχρι την έκδοση του τελικού πιστοποιητικού «Προϊόν Βιολογικής Γεωργίας» στην αρχή του 4ου δωδεκαμήνου.

Αντίστοιχα, στην περίπτωση των μονοετών καλλιεργειών, η μεταβατική περίοδος διαρκεί συνολικά δύο δωδεκάμηνα, με το πρώτο πιστοποιητικό να εκδίδεται στους δώδεκα μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την πρώτη σπορά. 

Τέλος για τη ζωική παραγωγή, στην περίπτωση της ταυτόχρονης ένταξης και άρα μετατροπής του ζωικού με το φυτικό (βοσκότοποι – ζωοτροφές) κεφάλαιο, η περίοδος μετατροπής διαρκεί όσο και η περίοδος μετατροπής του φυτικού κεφαλαίου, δηλαδή 24 μήνες και 12 μήνες ειδικά για τις μέλισσες, χωρίς να υπάρχει ενδιάμεσο μεταβατικό στάδιο.  

Στη μεταποίηση δεν υπάρχουν μεταβατικά στάδια.

Θα ακολουθήσουν όλοι οι απαραίτητοι σύμφωνα με τη νομοθεσία έλεγχοι· Με την υπογραφή της Σύμβασης, εντός του έτους, θα γίνει ο 1ος Έλεγχος. Μετά τον 1ο Έλεγχο και μία φορά κατ’ ελάχιστο ανά έτος, θα διενεργείται ο Ετήσιος Τακτικός έλεγχος, ο οποίος μπορεί να είναι είτε αναγγελθείς είτε αιφνίδιος, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή του επιχειρηματία με τον Κανονισμό που διέπει τη Βιολογική Γεωργία στην Ευρώπη (ΚΑΝ ΕΕ 2018/848). Επιπλέον μπορεί να γίνονται συμπληρωματικοί ή/και έλεγχοι δειγματοληψίας προϊόντων. 

Εφόσον από τους Ελέγχους προκύψει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Κανονισμών και ολοκληρωθούν τα απαιτούμενα μεταβατικά στάδια, θα χορηγηθούν στον επιχειρηματία τα απαραίτητα έγγραφα Συμμόρφωσης (Πιστοποιητικό, κλπ).  

Για την παροχή των υπηρεσιών Ελέγχου και Πιστοποίησης, οι συμβεβλημένοι με τον IRIS επιχειρηματίες καταβάλλουν ετήσιο κόστος Πιστοποίησης, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της εκμετάλλευσής τους σύμφωνα με τον ισχύοντα Τιμοκατάλογο του IRIS.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

2810 360715 - 7
info@irisbio.gr