ΑΡΘΡΑ


Στις 22 Μαρτίου 2018 δημοσιεύθηκε το υπ' αριθ. 1032 ΦΕΚ/Β. με το οποίο καθορίζεται το πλαίσιο για τη λειτουργία του Υπομέτρου 3.1 που αφορά τη «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας». 

Το υπομέτρο 3.1 καλύπτει τη συμμετοχή των δικαιούχων στις εξής δράσεις:

α) Προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ

β) Βιολογικά προϊόντα που πληρούν τους όρους του Καν. (ΕΚ) 834/2007, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά

γ) Κρέας πουλερικών και αυγά ορνίθων, βάσει των Καν. (ΕΚ) 543/2008 και Καν. (ΕΚ) 589/2008.

Δικαιούχοι είναι όλοι οι ενεργοί γεωργοί και ομάδες γεωργών, ενώ εφόσον εγκριθούν, θα λαμβάνουν επιδότητη κάθε έτος για μέγιστη διάρκεια πέντε (5) ετών. Το ύψος της επιδότησης θα καθορίζεται ανάλογα με το ύψος των πάγιων δαπανών που απορρέουν από τη συμμετοχή των διακαιούχων πχ στο σύστημα της Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, ενώ θα λαμβάνουν την ενίσχυση κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την πραγματοποίηση αυτών (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).

Επιλέξιμες είναι οι πάγιες δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή συστήματος ποιότητας (α,β, γ) και η ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους και την Πιστοποίηση που απαιτούνται με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του συστήματος πχ Βιολογικής Παραγωγής.

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ τα ανώτατα ποσά Ενίσχυσης ανά έτος ορίζονται ως εξής:

ΠΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/ΕΤΟΣ/ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Κρασί (κοινή υπουργική απόφαση 5833/155045/12-12-2013) με ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις της Ε.Ε. 1.300
Βιολογική παραγωγή Καν. (ΕΚ) 834/2007 2.020
Κρέας πουλερικών και αυγά ορνίθων (Καν. (ΕΚ) 543/2008 και Καν. (ΕΚ) 589/2008) 3.000

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται η έμπρακτη στήριξη της ενωσιακής και ελληνικής πολιτείας για την παραγωγή ποιοτικών γεωργικών προϊόντων, δίνοντας ειδικά στην προκειμένη περίπτωση πολύ σημαντικό πριμ ενίσχυσης των ενδιαφερόμενων, υφιστάμενων και δυνητικών, Βιοκαλλιεργητών για να μπορέσουν, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, να εισαγάγουν στην εκμετάλλευσή τους σύστημα Βιολογικής Πιστοποίησης, να το εγκαταστήσουν και να Πιστοποιηθούν για αυτό, κάνοντας τα προϊόντα τους ανταγωνιστικά για έξοδο στις αγορές εντός και εκτός Ελλάδας.

Οι άνθρωποι του IRIS είναι πάντα στη διάθεσή σας για να λύσουν την οποιαδήποτε απορία σας.